top of page

사무실 전화:  +65-6438 5500 
W's 앱 :    +65-9118 7160
Fax:          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  +65-6438 0111
E:info@catherinelimllc.com
여: www.catherinelimllc.com
개관 시간:
월요일 - 금요일 : 오전 9시 - 오후 6시

联系电话 65-6438 5500 
发送短信 65-9118 7160
传真          65-6438 0111  ​
电邮: info@catherinelimllc.com
​网页: www.catherinelimllc.com
​营业时间

星期一 至 星期五: 오전 9시 - 오후 6시

 
克拉码头地铁站(NEL) 
클라크 키 MRT 역(NE5) 
주소|  ​地址

12 Eu Tong Sen Street

#05-172, 더 센트럴 (SOHO 2)

S(059819)         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

bottom of page